FAQ  >  Others  >  ทีมงาน Digital Enablers ที่จะช่วยดูแล ticket ของเราคือใคร?

ทีมงาน Digital Enablers ที่จะช่วยดูแล ticket ของเราคือใคร?

ทีมงานของเรา ชื่อว่า Digital Enablers เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทางด้านการตลาดดิจิทัล และเว็บเทคโนโลยี ซึ่งเคยให้บริการลูกค้าในหลายๆ อุตสาหกรรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ