FAQ  >  Others  >  ถ้าแพ็คเกจหมดอายุ เครดิตที่เหลือจะเป็นอย่างไร?

ถ้าแพ็คเกจหมดอายุ เครดิตที่เหลือจะเป็นอย่างไร?

กรณี credit หมดอายุ สามารถเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ

  1. หากท่านได้สร้าง ticket ก่อนที่ credit จะหมดอายุ credit ที่ถูก hold ไว้ จะสามารถใช้ได้จนกว่า ticket นั้นๆ จะเสร็จสิ้น
  2. หาก credit ในบัญชี หมดอายุโดยที่ไม่ได้ถูกใช้งาน หรือ hold ไว้ใน ticket - credit เหล่านี้จะหมดอายุและไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ ซื้อ package เพื่อต่ออายุ credit ที่เหลืออยู่ได้