Intrographic เขียนงานยังไงให้จูงใจคนอ่าน

persuasive writing

ต่อไปนี้คือวิธีดำเนินการที่รวดเร็วในการเรียนเอกสารชักจูงใจ คุณอาจต้องการวิธีการเขียนเพื่อจะแสดงความไม่เพียงพอ ความเห็นใจต่อผู้อ่าน แสดงความเชี่ยวชาญ หรือใช้เทคนิคบางอย่างที่ทำให้เกิดความตกใจ

  • ความไม่เพียงพอ  (Scarcity) การเสนอเวลาที่จำกัด และความรู้สึกขาดแคลนจะกระตุ้นความสนใจให้อยากเรียนรู้มากขึ้น
  • ความเห็นใจ (Empathy) แสดงให้ผู้อ่านเห็นความรู้สึกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา และคุณเข้าใจในสถานการณ์ของพวกเขา
  • ความเชี่ยวชาญ (Expertise) แสดงให้ผู้อ่านเห็นความเชี่ยวชาญของคุณโดยการนำเสนอความรู้ ลำดับขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้อง
  • เทคนิคทำให้รู้สึกตกใจ (Scare Tactic) ความกลัวสามารถใช้ชักจูงใจได้ดี

copywriting infographic